↑ Return to Dokumenti udruge

Printaj Stranica

Statut

Dana 30. siječnja 2013. godine na radnoj Skupštini Pčelarske udruge “Bilogora”  izglasana je odluka o donošenju novog statuta naše pčelarske udruge.

 

 

 

PČELARSKA UDRUGA „BILOGORA“

TOMAŠA G. MASARYKA 8
BJELOVAR
 

STATUT                                          

                                  Temeljem odredaba članka 2. i 11. Zakona o udrugama (“Narodne novine” 88/2001), Redovna skupština Pčelarske Udruge „Bilogora” na sjednici održanoj  30. siječnja 2013. godine donijela je

STATUT PČELARSKE UDRUGE „BILOGORA“ BJELOVAR

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja Udruge; o zastupanju; o ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge; o članstvu i članarini; pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku, te postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge.

Pčelarska udruga „Bilogora“ Bjelovar (u daljnjem tekstu: Udruga) je dobrovoljna, samostalna, izvanstranačka, nevladina i neprofitna udruga.

 

Članak 2.

Udruga je pravna osoba temeljem upisa u Registar udruga pri Uredu za opću upravu Bjelovarsko bilogorske županije.

II. Naziv, sjedište i simboli

Članak 3.

Puni naziv Udruge je: Pčelarska udruga „Bilogora“ Bjelovar.
Skraćeni naziv udruge je : PU „Bilogora” Bjelovar
Sjedište Udruge je u Bjelovaru, Tomaša G. Masaryka 8
Udruga djeluje prvenstveno na području grada Bjelovara a aktivnosti od interesa za sve hrvatske pčelare provodi i na području Republike Hrvatske te inozemstva.

 

Članak 4.
Udruga ima pečat okruglog oblika, promjera 35 mm, uz rub pečata nalazi se tekst ” Pčelarska udruga „Bilogora“ Bjelovar. U sredini je sače sa 7 stanica, a preko stanica u sredini je znak u obliku pčele.

Članak 5.
Grb Udruge sastoji se od natpisa Pčelarska udruga „Bilogora“ Bjelovar” te grafičkog prikaza detalja pletene košnice u središtu grba. Grb je sastavljen od pletene košnice, staze koja simbolizira putove na Bilogori u koji je smješten natpis Pčelarska udruga „Bilogora“ Bjelovar , a uokolo košnice i putova nalaze se simboli raznolikosti biljnog sustava Bilogore.

Članak 6.

Zastava Udruge je smeđe boje sa grbom Udruge u sredini. Dimenzije zastave su 135cm duljine i 95 cm visine. Na njezinoj desnoj strani u okomitom nizu povezano je 5 elemenata saća sa po tri stanice. Zastava je obrubljena zlatnim vezom. Iznad grba na zastavi stoji natpis pčelarska udruga „Bilogora“, dok ispod grba stoji natpis Bjelovar. Uz zastavu je pridodana lenta sa obilježjem zastave Republike Hrvatske koja je dimenzija 15 cm širine i 127 cm dužine.  Zastava se nosi na trodjelnom okruglom drvenom držaču čija je dužina 240 cm. Na spojevima držača zastave nalaze se elementi za spajanje od mesinga na kojima je izrezbaren pleter. Zastava je u svom izgledu identična sa obadvije strane.

 

III. Predstavljanje, zastupanje i rad Udruge

Članak 7.
Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik Udruge (koji je ujedno i predsjednik Upravnog odbora). Predsjednik Udruge može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge. Pojedini član Upravnog odbora može zastupati i predstavljati Udrugu u granicama ovlaštenja koju mu daje Upravni odbor. Za preuzete obveze Udruga odgovara svim svojim sredstvima, načelom potpune odgovornosti.

Članak 8.
Rad Udruge je javan. Javnost se informira putem sredstava javnog priopćavanja, pisanih informacija i biltena, službene Internet stranice Udruge, službenog Internet foruma Udruge i sl. pomoću kojih se članovi, javnost, druge organizacije i tijela upoznaju sa zaključcima, rezultatima rada i svim aktivnostima Udruge.

IV. Ciljevi i djelatnost Udruge

Članak 9.
Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja pčelarstva, očuvanja prirodnog okoliša i bioraznolikosti čiji je pčela sastavni dio, promicanja kvalitetne proizvodnje, redovite potrošnje i kulture prodaje pčelinjih proizvoda, te stalnog okupljanja građana i mladeži radi poticanja uzgoja pčela.

Posebni ciljevi Udruge su poticanje i suradnja na razvijanju:
– kvalitete i kontrole kvalitete pčelinjih proizvoda;
– potrošnje pčelinjih proizvoda i njihovom vrednovanju;
– prodaje pčelinjih proizvoda, a posebno web-prodaje;
– pčelarskih sajmova;
– tematskih prodajnih akcija pčelara;
– medijskih aktivnosti članova i njihovom osposobljavanju za kontakte s medijima;
– edukacije pčelara, građana i potrošača;
– poticajne politike za pčelarstvo;
– odnosa s obrazovnim, znanstvenim i zdravstvenim institucijama na zajedničkim
projektima (Prehrambeno bio-tehnološki fakultet, Agronomski fakultet, Prirodoslovno matematički fakultet, Medicinski fakultet, Veterinarski fakultet, Fizikalno kemijski fakultet i dr.) državnim institucijama (Ministarstvo poljoprivrede, Županijski i Gradski ured za Poljoprivredu i šumarstvo, Državni zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo zdravstva, Gradski ured za
javno zdravstvo i dr.), Hrvatskim pčelarskim savezom i posebno aktivom liječnika-pčelara pri HPS-u, drugim aktivima i komisijama HPS-a te svima u zemlji i inozemstvu koji na bilo koji način mogu pomoći ili sudjeluju u razvoju i očuvanju pčele i pčelarstva.

– inicijativa i realizacije mednih staza i mednih izletišta;

Članak 10.
Djelatnosti Udruge jesu:
– aktivnosti na zaštiti Apis melifere carnice u zemlji i inozemstvu;
– aktivno sudjelovanje u donošenju pravilnika i propisa vezanih za Pčelarstvo;
– aktivno sudjelovanje u kreiranju poticajne politike za pčelarstvo;
– organiziranje grupnih posjeta sajmovima, seminarima i pčelarskim radionicama;
– kreiranje i izrada zajedničkih promidžbenih materijala za sve pčelare;
– definiranje i njegovanje Dobre pčelarske prakse u svim segmentima Pčelarstva;
– izrada suvenira Udruge i pčelarske djelatnosti;
– organizirano i redovito okupljanje članstva;
– organizacija tematskih rasprava i javnih tribina;
– organizacija i suorganizacija ocjenjivanja meda i ostalih pčelinjih proizvoda u zemlji i inozemstvu;
– organizacija zajedničkih nastupa na sajmovima, izložbama i drugim manifestacijama iz područja pčelarstva,
– organizacija pčelarskih dežurstava u svrhu zbrinjavanja rojeva, legla stršljena i osa u urbanim sredinama tijekom sezone;
– poticanje druženja i razvoj humanih i plemenitih odnosa među članstvom;
– suradnja sa svim udrugama u pčelarstvu, ekologiji, poljoprivredi, voćarstvu, šumarstvu te udrugama koje djeluju na očuvanju biološke raznolikosti zemlje i srodnim udrugama;
– izdavanje stručnih časopisa, biltena i brošura iz područja proizvodnje, prodaje i primjene pčelinjih proizvoda.

Članak 11.
Udruga u ostvarivanju zadataka surađuje s Hrvatskim pčelarskim savezom, drugim udrugama, nadležnim tijelima uprave, drugim zajednicama, fakultetima i znanstvenim institucijama, školama i ostalim ustanovama.

Članak 12.
O eventualnom učlanjenju Udruge u druge zajednice, odnosno saveze odlučuje Skupština Udruge većinom prisutnih na skupštini.
Udruga postaje članom Hrvatskog pčelarskog saveza potpisom pristupnice Savezu.
Članstvo u više oblike udruživanja (HPS i dr.) svaki član Udruge može ostvarivati i kroz Udrugu uplatom odgovarajuće članarine tog višeg oblika udruživanja.

V. Članstvo

Članak 13.
Članom Udruge postaje se upisom u Registar članova, a konačnu odluku donosi Upravni odbor Udruge. Članom Udruge mogu postati svi pčelari neposredni proizvođači, svaki građanin, fizička i pravna osoba pod jednakim uvjetima, sukladno odredbama ovog statuta, odlukama Skupštine i Upravnog odbora, a temeljem ovlasti koje su određene Statutom ili odlukom Skupštine.

Članak 14.
Članovi Udruge mogu biti:
– redovni članovi – sa prebivalištem na području Republike Hrvatske i aktivno uključeni u rad Udruge
– potporni članovi – simpatizeri i zaljubljenici u prirodu, pčele i pčelarstvo koji zbog drugih obaveza ne sudjeluju aktivno u radu Udruge. Potporni članovi mogu biti i pravne osobe koje su pomogle rad Udruge.
– počasni članovi.

Članak 15.
Članom Udruge može biti samo onaj koji priznaje i pridržava se odredaba Statuta, Pravilnika, Pravila i Odluka tijela Udruge i redovito uplaćuje članarinu.
Redovni član Udruge može biti svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske.
Potporni član Udruge može biti svaki građanin i pravna osoba koji svojom aktivnošću i materijalnim doprinosom sudjeluje u ostvarivanju programskih zadataka Udruge.
Počasni član Udruge može postati građanin koji ima zapažene zasluge u ostvarivanju ideja, ciljeva i zadataka Udruge te razvoju Pčelarstva i razvoja pozitivne percepcije o pčelinjim proizvodima.
Svi članovi Udruge ostvaruju svoja prava, interese te izvršavaju obveze, u okviru Udruge, na način kako je propisano odredbama Statuta Udruge.

Članak 16.
Članom Udruge se postaje potpisom pristupnice. O svakoj pristupnici odluku o pristupanju donosi Upravni odbor. Temeljem odluke o prihvaćanju pristupnice kandidata za člana Udruge kandidat uplaćuje godišnju članarinu. Uplatom članarine udruzi i HPS-u postaje se redoviti član Udruge. Uplatom članarine samo udruzi postaje se potporni član.
Udruga vodi popis članova. Popis članova Udruge sastavlja, vodi i ažurira tajnik.

Članak 17.
Redovni članovi Udruge imaju pravo:
– predlagati i kreirati aktivnosti Udruge
– sudjelovati u aktivnostima Udruge,
– biti informirani o radu Udruge,
– birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom.
– aktivno sudjelovati u radu Udruge

Članovi Udruge imaju dužnost:
– poštovati odluke tijela Udruge,
– poštovati odredbe Statuta,
– plaćati redovito godišnju članarinu.

Članak 18.
Redovitim ili potpornim članom Udruge postaje se upisom u popis članova i plaćanjem članarine za tekuću godinu.
Potporni član postaje se odlukom Upravnog odbora. Potporni članovi udruge mogu predlagati i kreirati aktivnosti udruge i birati tjela upravljanja udrugom, ali ne mogu biti birani u tijela udruge.
Počasnog člana proglašava Upravni odbor svojom Odlukom, a na prvoj slijedećoj skupštini tako proglašenom počasnom članu Udruge uručuje se Povelja o počasnom članstvu. Počasni član oslobađa se plaćanja članarine Udruzi.

Članak 19.
Iznos upisnine i članarine određuje Upravni odbor i to najkasnije u mjesecu studenom tekuće godine za narednu člansku godinu, a usvaja skupština udruge.

Članak 20.
Članstvo u Udruzi prestaje temeljem vlastitog pismenog zahtjeva člana, isključenjem iz članstva ukoliko grubo narušava ugled i interese Udruge, brisanjem iz članstva zbog neplaćanja članarine, smrću člana ili prestankom djelovanja Udruge.

Članak 21.
O prestanku članstva u Udruzi isključenjem ili brisanjem odlučuje Sud časti.

Članak 22.
Po primitku obavijesti o prestanku članstva svaki član Udruge može se žaliti Upravnom odboru čija je odluka konačna.

VI. Tijela upravljanja

Članak 23.
Tijela upravljanja Udrugom su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti.

VI.a. ) Skupština

Članak 24.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu čine svi redoviti članovi Udruge. Rad Skupštine definira Poslovnik o radu Skupštine kojeg predlaže Upravni odbor, a donosi ga Skupština.

Članak 25.
Skupština može biti redovna, izborna, svečana ili izvanredna. Izborna skupština saziva se svake četiri godine, dok se redovna skupština održava najmanje jednom godišnje.
U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Upravni odbor je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži predsjednik Udruge, najmanje 1/3 članova Udruge ili Nadzorni odbor Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako Upravni odbor ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dostave pismenog zahtjeva iz stavka 4. ovog članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 26.
Skupštini predsjedava predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik Udruge. U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika Udruge, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
Skupština odlučuje natpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine.
Skupština može pravovaljano odlučivati ako joj je nazočna najmanje 1/3 članova Skupštine. Ako u dogovoreno vrijeme nije nazočna najmanje 1/3 članova Skupštine, čeka se 30 minuta i nakon toga Skupština prekida rad nakon čega će se odrediditi novi termin za sazivanje Skupštine. O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 27.
Skupština Udruge:
– donosi Statut, njegove izmjene i dopune, te druge akte utvrđene Statutom,
– donosi Poslovnik o radu Skupštine,
– utvrđuje politiku razvitka Udruge;
– raspravlja i odlučuje o Izvješću Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti,
– usvaja godišnji Program rada i financijski plan Udruge,
– razrješava dužnosti i bira predsjednika, dopredsjednika, tajnika, članove Upravnog odbora, predsjednika Nadzornog odbora, Nadzorni odbor, predsjednika Suda časti i Sud časti,
– donosi i usvaja druge akte i odluke važne za rad Udruge;
– odlučuje o stjecanju i otuđenju imovine Udruge,
– bira svoje predstavnike u više oblike udruživanja;
– odlučuje o prestanku rada Udruge;
– obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom

Članak 28.
Članovima Udruge koje bira i opoziva Skupština, može prestati mandat prije isteka vremena na koje su birani i to: prestankom članstva radi smrti člana, opozivom i ostavkom. Opoziv člana vrši se na isti način kao i izbor.
Prestankom mandata člana tijela Udruge na njegovo mjesto bira se novi član čiji mandat traje samo do isteka mandata člana tijela umjesto kojeg je biran novi član.

VI.b ) Upravni odbor

Članak 29.
Upravni odbor čini 11 članova, a upravlja radom Udruge između dvije sjednice Skupštine. Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine i mogu biti ponovno birani. Rad Upravnog odbora definira Poslovnik o radu Upravnog odbora, koji donosi Upravni odbor, a potvrđuje Skupština.

Članak 30.
Radom Upravnog odbora rukovodi Predsjednik Udruge, a u slučaju njegove spriječenosti dopredsjednik. Upravni odbor sastaje se najmanje šest puta godišnje.

Članak 31.
Upravni odbor:
– saziva Skupštinu i podnosi izvještaj o radu,
– predlaže usvajanje, izmjenu ili dopuna Statuta i drugih akata koje donosi Skupština,
– donosi Poslovnik o svom radu,
– predlaže godišnji program rada i financijski plan,
– određuje iznos godišnje članarine
– brine o osposobljavanju svojih članova
– upravlja imovinom Udruge,
– dodjeljuje javna priznanja svojim članovima/icama, aktivistima te drugim fizičkim i pravnim osobama za posebne zasluge u afirmaciji pčele i pčelarstva.
– proglašava počasne članove zaslužne za razvoj Udruge i Pčelarstva,
– posebnom odlukom utvrđuje vrste priznanja, kriterije za dodjelu i način dodjele priznanja.
– brine o javnosti rada Udruge,
– prema potrebi osniva podružnice, sekcije, ogranke,
– donosi odluke o naknadama, nagradama i potporama,
– donosi odluke o korištenju objekata i opreme,
– imenuje i razrješava dužnosti blagajnika,

-imenuje i razrješava dužnosti povjerenika pašnog reda za izradu evidencije pčelara i pčelinjaka, te katastra pčelinjih paša pčelarske udruge „Bilogora“ Bjelovar, a potvrđuje ga HPS.

– iz sastava tijela udruge određuje delegate u skupštinu Županijskog pčelarskog saveza BBŽ, Hrvatskog Pčelarskog Saveza te više oblike udruživanja,

– surađuje s drugim udrugama, društvima i savezima,
– odlučuje o udruživanju s drugim udrugama, savezima ili pravnim osobama
– odlučuje o prijemu pravnih osoba kao potpornih članova Udruge,
– donosi konačnu odluku o stegovnom postupku,
– odlučuje o molbama i žalbama,
– obavlja sve druge poslove prijeko potrebne za uspješan rad Udruge.

VI.c.) Nadzorni odbor

Članak 32.
Nadzorni odbor Udruge prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom. O svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu i organ čiji rad nadzire.
Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Udruge. Posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge. Član Nadzornog odbora ne može biti istovremeno biti član nekog drugog tijela udruge.

Članak 33.
Nadzorni odbor ima pet članova, njihov mandat traje četiri godine i mogu biti ponovno birani. Sjednice nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.
Članovi nadzornog odbora su u svom radu samostalni te za svoj rad odgovaraju jedino Skupštini.
Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova članova Nadzornog odbora.

VI.d.) Sud časti

Članak 34.
Sud časti Udruge provodi postupak utvrđivanja stegovne odgovornosti članova Udruge ako su svojim ponašanjem i djelovanjem narušili ugled Udruge, Hrvatskog pčelarskog saveza i njegovih tijela ili su ugrozili imovinu društva. Sud časti donosi stegovne mjere temeljem Pravilnika o radu Suda časti i ovog Statuta.
Žalba na izrečenu stegovnu mjeru daje se Upravnom odboru Udruge, a njegova je odluka konačna bez prava na žalbu.

Članak 35.
Sud časti sastoji se od 3 člana koje bira Skupština društva na rok od 4 (četiri) godine i mogu biti ponovno birani. Član Suda časti ne može biti članom bilo kojeg od ostalih tijela upravljanja Udrugom. Sud časti donosi odluke većinom glasova članova Suda časti.

Članak 36.
Sud časti radi i odlučuje temeljem odredaba Poslovnika kojeg donosi Sud časti, a mjere koje izriče Sud časti su opomena, opomena pred isključenje iz Udruge te isključenje iz Udruge.
U iznimnom slučaju Sud časti može odrediti članu Udruge i namirenje troškova koje je svojom nepažnjom ili namjerom izazvao Udruzi.

VI.e.) Predsjednik

Članak 37.
Predsjednika Udruge bira skupština na rok od 4 (četiri) godine.  Nitko ne može biti biran više od dva puta za predsjednika udruge.  Predsjednik udruge ujedno je i predsjednik Upravnog odbora.

Članak 38.
Predsjednik Udruge:
– predstavlja i zastupa Udrugu,
– saziva i predsjedava sjednicama Upravnog odbora,
– potpisuje opunomoćenja drugim članovima, sukladno odlukama Upravnog odbora,
– potpisuje sve financijsko-materijalne dokumente,
– potpisuje sporazume i ugovore koje zaključi ili mu pristupi Udruga
– brine o izvršavanju odluka tijela upravljanja,

– odgovoran je za ažuriranje web stranice udruge
– obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti Skupština ili Upravni odbor.

– čuva pečat Udruge i odgovoran je je za spriječavanje njegove zlouporabe.

VI. f.) Dopredsjednik

Članak 39.
Predsjedniku Udruge u radu pomaže dopredsjednik koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

Članak 40.
Dopredsjednika Udruge bira skupština. Za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru i predsjedniku Udruge.

Članak 41.
Dopredsjednik :
-zamjenjuje, surađuje i pomaže u radu predsjedniku Udruge,

– brine i poduzima mjere za ostvarivanje utvrđenog plana i programa rada,
– po ovlaštenju zastupa Udrugu,
– surađuje i pomaže u radu predsjedniku Udruge,
– brine o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka tijela upravljanja i drugih tijela, odbora i komisija koje osniva Upravni odbor,
– obavlja i druge poslove koje mu se stave u nadležnost odlukama tijela upravljanja ili predsjednika Udruge,

-odgovoran je za ažuriranje web stranice udruge

 

VI. g.) Tajnik

Članak 42.

Tajnika Udruge bira skupština na rok od 4 (četiri) godine. Tajnik udruge ujedno je i član Upravnog odbora.

 

Članak 43.
Tajnik :
– surađuje i pomaže u radu predsjedniku Udruge,
– obavlja stručne i administrativne poslove za Udrugu,
– sastavlja, vodi i ažurira popis članova,

– vodi zapisnike na sastancima Skupštine i Upravnog odbora

– odgovoran je za čuvanje arhivske građe Udruge

– odgovoran je za ažuriranje web stranice udruge
– obavlja i druge poslove koje mu se stave u nadležnost odlukama tijela   upravljanja ili predsjednika Udruge.

– čuva pečat Udruge i odgovoran je je za spriječavanje njegove zlouporabe.

 

 

VII. h.) Blagajnik

Članak 44.
Blagajnika Udruge bira Upravni odbor. Za svoj rad blagajnik je odgovoran Upravnom odboru i predsjedniku Udruge.

Članak 45.
Blagajnik:
– prima uplate članarina i novčanih donacija,
– odgovoran je za godišnji popis pokretne i nepokretne imovine,
– vodi evidenciju materijalno-financijskog poslovanja u koliko mu to Upravni odbor povjeri.

– odgovoran je zakonito vođenje financijskog poslovanja.

– podnosi godišnje izvješće o materijalno financijskom poslovanju udruge

– čuva pečat Udruge i odgovoran je je za spriječavanje njegove zlouporabe.

 

VIII. IMOVINA I MATERIJALNO-FINANCIJSKLO POSLOVANJE

Članak 46.
Imovinu Udruge čine: nepokretna imovina, pokretna imovina, nenaplaćena potraživanja, novac u blagajni i na žiro-računu.

Članak 47.
Udruga može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu. Odluku o prodaji nepokretne imovine ili prijenosu vlasništva na drugi pravni subjekt donosi Skupština. Odluku o davanju u zakup imovine i prodaji pokretne imovine društva donosi Upravni odbor. Pokretna imovina mora biti popisana, a popis ovjeren žigom i potpisom predsjednika.

Članak 48.
Prihodi su Udruge: novac od upisnine, novac od članarine, novac od dotacija, donacija i sponzorstava, novac od organizacije priredaba, manifestacija i izdavačkog programa, prihodi od znanstvenih i stručnih usluga i upravljanja imovinom te drugi izvori prihoda sukladno Zakonu.
Ukoliko Udruga u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ona se mora u skladu sa statusom neprofitne organizacije koristiti isključivo za obavljanje i unapređivanje onih djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju ciljevi i zadaci utvrđeni Statutom.

Članak 49.
Udruga je dužna poslovati sukladno zakonskim propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 50.
Materijalno-financijsko poslovanje vodi se na temelju financijskog plana i programa rada Udruge, te odluka Upravnog odbora. Vođenje materijalno i financijskog poslovanje povjerava se blagajniku Udruge, a može se povjeriti i drugoj osobi ovlaštenoj za vođenje poslovnih knjiga, o čemu odlučuje Upravni odbor.

Članak 51.
Predsjednik Udruge ima pravo raspolaganja sredstvima Udruge. Novčane i materijalne dokumente, koji se odnose na rukovanje novčanim i drugim materijalnim sredstvima i pravima, potpisuje predsjednik do vrijednosti od 1.000,00 kn samostalno, a za iznose vrijednosti veće od 1.000,00 po odluci Upravnog odbora.

Članak 52.
Udruga svoje financijsko poslovanje vodi preko vlastitog žiro-računa.

IX. USTROJSTVENI OBLICI

Članak 53.
Udruga može zbog ostvarivanja posebnih interesa, poglavito zbog lakšeg i efikasnijeg ostvarivanja raznovrsnih interesa članstva, ili organiziranja aktivnosti utvrđenih Statutom, osnivati podružnice, sekcije, ogranke.

Članak 54.
Podružnice, sekcije i ogranci su ustrojstveni oblici i nemaju status pravne osobe. Inicijativu za njihovo osnivanje daje Upravni odbor ili najmanje pet redovnih članova Udruge. Odluku o osnivanju ustrojstvenog oblika Udruge donosi Upravni odbor . Odluka sadrži odredbu o nazivu, ustroju, sjedištu, te osobi ovlaštenoj za predstavljanje.

X. PRESTANAK RADA

Članak 55.
Udruga prestaje s radom odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim Zakonom o udrugama

Članak 56.
U slučaju prestanka rada udruge o imovini udruge odluku donosi Skupština. U slučaju likvidacije udruge, predsjednik udruge ovlaštena je osoba za provedbu postupka likvidacije (likvidator).

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.
Statut Udruge, njegove izmjene i dopune donosi Skupština Udruge i to dvotrećinskom većinom prisutnih članova na Skupštini.

Članak 58.
Tumačenja Statuta daje Skupština, a drugih općih akata Udruge daje Sud časti Udruge.

Članak 59.
Poslovnike i druge opće akte propisane Statutom dužna su donijeti nadležna tijela upravljanja Udruge u roku od 6 (šest) mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 60.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

 U Bjelovaru 30. siječnja 2013. Godine

 

PREDSJEDNIK UDRUGE

 

 

Vlado Maturanec, dipl. ing

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?page_id=411